Antimikrobiální podestýlka z technického konopí

Všeobecné obchodní podmínkyV souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ ) a pozdějších právních úprav, tímto společný správce a zpracovatel, Steerty USA, Inc., www.steerty.com, e-mail: [email protected], Evymo s.r.o. a vybraný podnik / provozovatel (dále jen „Správce“ ) spravuje a zpracovává pro subjekt údajů, tedy Vás, uvedené informace:

tj. Jméno, Příjmení, Název společnosti, Adresa, Telefonní číslo, E-mailová adresa a vámi vybraný obsah, které prostřednictvím platformy poskytnete ke zpracování a to i pomocí profilování a pokročilých technik datové analýzy, uvedenými v čl. 22 GDPR, pouze za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, v rámci plnění smlouvy, zejména pro potřeby zlepšení poskytovaných služeb po dobu trvání registrace na vaši žádost.

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné za účelem vedení uživatelského účtu a jejich uvedení ve smlouvě, která bude případně uzavřena s vybraným podnikem, Společným Správcem, členem platformy/Steerty. Smlouvu jsou oprávněny podepsat pouze osoby zletilé. Pokud takovou osobou nejste, formulář Správci neodesílejte. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) GDPR.

Příjemcem vašich osobních údajů je pouze Správce a Společní Správci na základě vašeho přímého zájmu o zprostředkování jejich služeb prostřednictvím platformy/Steerty. V případě, že mezi Správcem a vámi bude probíhat vyjednávání o smlouvě nebo bude uzavřena smlouva, pak příjemcem vašich osobních údajů může být rovněž další vámi vybraný společný Správce, jehož zapojení je nezbytné pro úspěšné dokončení obchodního případu.

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR s ohledem na to, že Správce je zahraniční společnost. Vaše osobní údaje budou u Správce uloženy nejdéle do konce platnosti vašeho uživatelského účtu nebo dle zákonných povinností. V situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany Vašich práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu. (Stejným způsobem budou Vaše osobní údaje spravovány i v případě, že bude uzavřena mezi Vámi a dalším společným Správcem smlouva o zprostředkování.)

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se vás týkají, máte právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále máte právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování. Díky přístupu k vlastnímu uživatelskému účtu máte možnost okamžitě uplatnit právo na opravu i výmaz, stejně jako možnost požádat o stažení evidovaných údajů v datové podobě. Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu tohoto odstavce, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Veškeré informace si můžete sami spravovat v nastavení svého profilu.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo b) odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Nejste povinni vaše osobní údaje Správci poskytnout, a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí těchto údajů Vám však nebudeme moci naše služby poskytnout a není možné zahájit jednání o smlouvě mezi vámi a vybraným Správcem prostřednictví platformy/Steerty, resp. způsobem na dálku. V případě, že osobní údaje nechcete sdělit, formulář neodesílejte a kontaktujte Společného správce nebo vybraný podnik. V případě, že budete mít dotaz, můžete se obrátit na DPO: [email protected]

V souladu s ust. § 1751 Občanského zákoníku, kterým se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a upřesňují práva a povinnosti při nákupu na webovém portálu.

Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je také podnikatelský subjekt, který prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Zákazníkovi výrobky nebo služby.

Zákazník, kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží nebo služby dle platné kupní smlouvy soukromě nebo jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a Zákazníkem objednáním zboží nebo služby. Úprava kupní smlouvy je možná pouze po domluvě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

Objednání zboží

Zákazník vybere zboží z nabízeného sortimentu a vloží do objednávky, kterou řádně vyplní. Po dokončení nákupu bude na e-mail uvedený Zákazníkem zasláno potvrzení a rekapitulace objednávky. V případě telefonického objednání potvrzení objednávky proběhne ústně, nebo odesláním informačního e-mailu.

Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. V průběhu objednávky je Zákazník informován o celkové ceně objednávky včetně souvisejících poplatků. Zrušení objednávky je možné pouze se souhlasem obou stran, v opačném případě je prodávající povinen nabídnout alternativní řešení.

Plnění objednávky

Podle typu objednávky bude Zákazníkovi odesláno zboží na adresu nebo umožněn osobní odběr zboží a služeb na provozovně. V případě volby dopravy prostřednictvím přepravní společnosti bude Zákazník avizován před samotným doručením prodávajícím.

Termín dodání objednávky je závislý na dostupnosti zboží uvedeného u každého produktu nebo služby. Objednávka se považuje za doručenou po přijetí zboží na adresu uvedenou Zákazníkem, provedením služby nebo osobním převzetím zboží na provozovně.

Úhrada

Zákazník má možnost objednávku hradit bezhotovostně nebo v hotovosti.

Převzetí zboží

Doporučujeme Zákazníkovi před odebráním zboží zkontrolovat jeho stav. V okamžiku předání zásilky Dodavatelem je doklad připraven ke stažení pro přihlášeného uživatele na portálu. Na žádost Zákazníka je možné doklad přiložit ke zboží, nebo dodatečně zaslat v papírové nebo elektronické podobě.

Způsob komunikace

Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem probíhá elektronicky, prostřednictvím e-mailu nebo telefonem, případně faxem. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy na dálku na vlastní náklady.

Záruka a reklamace

Spotřebiteli je poskytována záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a záruka na služby a provedené práce v délce 3 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Dodávané zboží již nemusí disponovat záručním listem. Pokud záruční list je součástí zboží, je možné ho po uplynutí zákonné lhůty 14 dní, zaslat k dodatečnému potvrzení.

V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která byla způsobena vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo mu bude reklamované zboží bezplatně zasláno přepravní službou.

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci je možné nahlásit telefonicky nebo vyplněním formuláře na webových stránkách prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání, například pomocí online formuláře na webových stránkách dodavatele (nebo dopisem, e-mailem a faxem).

Odstoupení od smlouvy stačí odeslat před uplynutím příslušné lhůty.

Po odstoupení od smlouvy vrátí Dodavatel bez zbytečného odkladu a bez dalších nákladů pro Zákazníka, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel od Zákazníka, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější dostupný způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použije Dodavatel stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Nárok na vrácení platby má Zákazník až po obdržení vráceného zboží Dodavateli nebo prokáže-li, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat na vlastní náklady zpět nebo jinak doručit na adresu Dodavatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží Zákazník odešle zpět Dodavateli před uplynutím 14 dnů. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží, které bylo na žádost Zákazníka upraveno nebo jinak pozměněno.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Provozovatel:
AFP Servis s.r.o.
02015480, CZ02015480
C 300537 vedená u Městského soudu v Praze
Přemyslovská 1658/31, Praha, 130 00
AFP Servis s.r.o., Rychlý kontakt: +420 777 970 737, Přemyslovská 1658/31, Praha 130 00

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300537
Bankovní spojení 2901508097/2010

Podestýlka z konopného pazdeří je antimikrobiální přírodní produkt z dřevitého stonku technického konopí, který působí proti bakteriím, virům, houbám a parazitům a je určený téměř pro všechno zvířectvo, které vyžaduje podestýlání, kromě želv. Ideální pro králíky, morčata, křečky, hady, koně, slepice, krůty, skot apod. Nahradí také silikátové a hrudkovací podestýlky pro kočky a úspěšně ho používají chovatelé ve voliérách pro exotické ptactvo, slepice nebo pro chov v teráriích. Technické/Seté konopí neobsahuje prakticky žádné množství THC a jeho pěstování je povoleno ve většině vyspělých zemích. Konopné pazdeří lze využít také jako prvotřídní stavební materiál.